Gebruiksvoorwaarden voor de Wildeboer configurator

1. Geldigheidsbereik en toepassing

(1) Deze Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de productconfigurator aangeboden door Wildeboer Bauteile GmbH (hierna: "Wildeboer") op www.wildeboer.de/konfigurator (hierna: "Wildeboer Configurator") door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers (hierna: "Gebruikers"). De Wildeboer Configurator is een webapplicatie ontworpen om Wildeboer klanten te ondersteunen bij de configuratie van geselecteerde producten. 


(2) De basisversie van de Wildeboer Configurator die beschikbaar is op www.wildeboer.de/konfigurator kan zonder voorafgaande registratie worden gebruikt. Door gebruik te maken van de diensten van de Wildeboer Configurator verklaart de gebruiker zich in dit geval akkoord met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden. 

2. Registratie

(1) Wanneer een gebruiker zich registreert voor de Wildeboer configurator, worden de volgende gegevens gevraagd:

  1. Voornaam en achternaam
  2. E-mailadres
  3. Functie in het bedrijf (optioneel/vrijwillig)
  4. Naam en adres van het bedrijf
  5. Klantnummer toegekend door Wildeboer (optioneel/vrijwillig)
  6. Telefoonnummer (optioneel/vrijwillig)

Details over het verzamelen en verwerken van deze gegevens zijn te vinden in het Privacyverklaring (zie sectie XI). Daarnaast moet de gebruiker een wachtwoord aanmaken en actief akkoord gaan met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden door het vakje aan te vinken. De gebruiker kan vervolgens inloggen met zijn e-mailadres en het gekozen wachtwoord telkens wanneer hij de configurator gebruikt. Een gebruiker die zich registreert zonder een klantnummer in te voeren, krijgt de gebruikersrol "Basis" toegewezen.

(2) Wildeboer klanten die zich registreren met het door Wildeboer verstrekte klantnummer kunnen de tussen Wildeboer en de klant overeengekomen inkoopprijzen op basis van de inkoopvoorwaarden inzien in de Wildeboer configurator. Bij registratie met het klantnummer van een bedrijf wordt de eerst registrerende medewerker van dit bedrijf automatisch de beheerder voor het bedrijf (hierna: "Admin") nadat het klantnummer door Wildeboer is geactiveerd.  Hij neemt daarmee de gebruikersadministratie van het bedrijf over binnen de configurator en het activeren van verdere gebruikers met hetzelfde klantnummer. De admin ontvangt een automatisch gegenereerde notificatie zodra er zich nog meer medewerkers aanmelden bij de Wildeboer Configurator met hetzelfde klantnummer. De admin heeft ook de mogelijkheid om medewerkers de gebruikersrol "Geavanceerd" toe te kennen, waarmee ze ook de inkoopprijzen kunnen zien die van toepassing zijn op hun bedrijf. Ook kan de admin de gebruikersrol "Admin" toekennen aan andere medewerkers, zodat zij ook toegang hebben tot de gebruikersadministratie van het bedrijf.

(3) Gebruikers verbinden zich ertoe de gevraagde gegevens naar waarheid te verstrekken. 

(4) Gebruikers verplichten zich verder hun toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven. Indien zij kennis nemen van ongeoorloofd gebruik van hun toegangsgegevens door derden of enig ander misbruik van de toegangsgegevens of de Wildeboer Configurator, zijn zij verplicht Wildeboer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

(5) Als een gebruiker het bedrijf verlaat dat hij/zij tijdens de registratie heeft opgegeven, is hij/zij niet langer gemachtigd om de account te gebruiken die onder dit bedrijf is aangemaakt.


3. Diensten van de Wildeboer configurator


(1) De Wildeboer Configurator is een dienst van Wildeboer om gebruikers te ondersteunen bij de selectie en configuratie van Wildeboer producten voorafgaand aan het plaatsen van een bindende bestelling. Het gebruik is gratis. De gebruiker heeft geen aanspraak op de productie of instandhouding van een bepaalde omvang van diensten, op een bepaalde vormgeving, uitrusting of functionaliteit van de Wildeboer Configurator. 

(2) De in de Wildeboer configurator aangegeven producten en prijzen zijn vrijblijvend. De gebruiker heeft geen aanspraak op afname van het geconfigureerde product met de door de configurator bepaalde eigenschappen en tegen de daar vermelde prijs. 

(3) Wildeboer wijst erop dat softwareprogramma's niet foutloos tot stand komen. Fouten in datasets van componenten en onjuiste interpretatie van datasets van software van derden van klanten zijn niet uit te sluiten.

(4) Indien de gebruiker een configuratie heeft gemaakt met de Wildeboer configurator, kan hij deze configuratie per brief of e-mail aan Wildeboer sturen ten behoeve van het plaatsen van een bestelling, hetgeen een bindend aanbod is tot het sluiten van een overeenkomst ter zake. Wildeboer controleert de configuraties niet op sluitendheid, plausibiliteit, juistheid en/of volledigheid. Een dergelijke controle is Wildeboer ook niet verschuldigd, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Wildeboer en de gebruiker is overeengekomen.

(5) Een overeenkomst tot koop van een geconfigureerd product komt tot stand wanneer Wildeboer het bindende aanbod van de koper ongewijzigd aanvaardt. De aanvaarding kan uitdrukkelijk, schriftelijk (bijvoorbeeld door orderbevestiging) of stilzwijgend door de levering van de goederen aan de koper worden verklaard. Indien de inhoud van de verklaring van Wildeboer afwijkt van het aanbod van de koper, geldt deze als een nieuw aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, die tot stand komt door de daarop volgende aanvaardingsverklaring van de koper. Op de koopovereenkomst inclusief de op de totstandkoming daarvan gerichte verklaringen zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Wildeboer van toepassing:                                                                                     Algemene_Leverings_en_Betalingsvoorwaarden.pdf (wildeboer.de)

(6) Voor eventuele aanspraken van de gebruiker in verband met het gebruik van de Wildeboer Configurator gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen onder § 8 van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Wildeboer: Algemene_Leverings_en_Betalingsvoorwaarden.pdf(wildeboer.de)

 

 4. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten


(1) Wildeboer heeft de exclusieve rechten op de inhoud die toegankelijk is via de Wildeboer Configurator, in het bijzonder op teksten, productbeschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen en grafieken, in overeenstemming met de Duitse Auteurswet en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten, alsmede de Wet Oneerlijke Concurrentie. 

(2) Wildeboer verleent de gebruiker een eenvoudig, ruimtelijk en temporeel onbeperkt, gratis, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op de bij het gebruik van de Wildeboer configurator gegenereerde content, in het bijzonder de driedimensionale weergave van het geselecteerde product en de verschillende downloadmogelijkheden (bijvoorbeeld productdatasheets, bestekteksten of andere productdocumenten), om deze content te gebruiken voor het maken van aanvragen, offertes en aanbiedingen die betrekking hebben op de geconfigureerde Wildeboer producten of deze bevatten.


(3) Voor elk verder gebruik van deze inhoud door de gebruiker is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Wildeboer vereist. In het bijzonder is het de gebruiker niet toegestaan de Wildeboer Configurator te reproduceren, distribueren, publiekelijk toegankelijk te maken, te wijzigen of te bewerken of te gebruiken voor enig ander doel dat niet onder deze gebruiksvoorwaarden valt..


5. Vertrouwelijkheid van klantspecifieke informatie

Voor zover via de Wildeboer Configurator klantspecifieke informatie toegankelijk is, bijvoorbeeld de tussen Wildeboer en een klant overeengekomen prijzen, zijn dit bedrijfsgeheimen van Wildeboer en de betreffende klant in de zin van artikel 2 nr. 1 van de Duitse wet op de bescherming van bedrijfsgeheimen. Gebruikers dienen deze informatie vertrouwelijk te behandelen en mogen deze alleen gebruiken voor de in artikel 4 lid 2 genoemde doeleinden. Openbaarmaking aan derden is niet toegestaan.

 
6. Beschermende maatregelen


(1) Wildeboer is gerechtigd passende technische maatregelen te nemen ter bescherming tegen niet-contractueel gebruik van de Wildeboer configurator. In het bijzonder zal Wildeboer geregistreerde gebruikers van tijd tot tijd een e-mail sturen met een bevestigingslink naar het door de gebruikers opgegeven e-mailadres om er zeker van te zijn dat de gebruikers werkzaam blijven voor het door hen opgegeven bedrijf. Wildeboer behoudt zich tevens het recht voor om gebruikersaccounts te blokkeren. De beslissing hiertoe is aan Wildeboer. 

(2) De admin van een bedrijf is verplicht om gebruikersaccounts van werknemers die het bedrijf hebben verlaten te blokkeren in het gebruikersbeheer. 


7. Rechtskeuze, bevoegde rechtbank


Rechtskeuze en bevoegde rechter worden bepaald door § 12 van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Wildeboer: Algemene_Leverings_en_Betalingsvoorwaarden.pdf (wildeboer.de)


Stand: Mei 2023