Bescherming tegen brand en ontroking

Eenvoudige scenariobesturing voor brandkleppen

  • Gezamenlijk sluiten van brandkleppen in geval van gevaarlijke omstandigheden
  • Handig instellen van activeringsgroepen en snel toewijzen van deelnemers
  • Betrouwbare implementatie van wettelijke en privaatrechtelijke brandbeveiligingseisen

Het "plug-and-play" BS2-communicatiesysteem "Wildeboer-Net" voor brandkleppen is uitgebreid met een uitgebreide scenariosturing. Hierdoor kunnen snel en eenvoudig activeringsgroepen worden ingesteld voor het gezamenlijk sluiten van brandkleppen, waarbij ook andere deelnemers zoals rookdetectoren, ventilatoren of waarschuwingssignalen kunnen worden geïntegreerd. Op deze manier is het mogelijk om de bescherming tegen brand te optimaliseren - bijvoorbeeld door het voorkomen van de overdracht van koude rook of het uit voorzorg scheidingen van brandcompartimenten wanneer de luchttechnische installatie is uitgeschakeld. Groepsbesturing kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te voldoen aan zowel bouwkundige als privaatrechtelijke brandbeveiligingseisen - zoals de VDI- of VdS-richtlijnen - wat zorgt voor meer rechtszekerheid voor gebouweigenaren en planners.

De contracten van brand- en bedrijfsschadeverzekeraars bevatten vaak veiligheidseisen die veel verder gaan dan de wettelijke brandbeveiligingsvoorschriften. Als niet voldoende aan deze eisen wordt voldaan, kan dit leiden tot problemen bij de schadeafwikkeling in geval van een calamiteit. Met het uitgebreide Wildeboer-Net kunnen de complexe brandbeveiligingsscenario's die hiervoor nodig zijn snel en eenvoudig worden geïmplementeerd.

Volgens § 14 van het huidige Bouwbesluit (MBO 2002) moeten gebouwen zo worden ontworpen dat verspreiding van brand en rook wordt voorkomen. Deze beschermingsdoelstelling wordt bijvoorbeeld gespecificeerd in de VdS Richtlijn 2000, die stelt dat brandkleppen ook moeten worden geactiveerd door rookmelders in het kanaal of een brandalarmsysteem om de verspreiding van koude rookgassen in het beginstadium van een brand te voorkomen. Tegelijkertijd beveelt VdS-richtlijn 2298 aan om de besturing van ventilatie- en airconditioningsystemen zo in te richten dat ze in geval van brand automatisch kunnen worden uitgeschakeld en brandkleppen gericht kunnen worden gesloten. Volgens VDI 3819 moet het ook mogelijk zijn om brandcompartimenten preventief af te sluiten wanneer de luchttechnische installatie wordt uitgeschakeld.

Om aan deze eisen te voldoen, kunnen activeringsgroepen worden aangemaakt in het uitgebreide systeem en kunnen brandkleppen en andere deelnemers zoals rookmelders in kanalen of ventilatoren aan deze groepen worden toegewezen. Het toewijzen van de componenten aan de respectieve groepen vereist geen extra programmering. In plaats daarvan kunnen de respectieve groepsdeelnemers eenvoudig worden geselecteerd via een tabel of kunnen bestaande activeringsgroepen naar wens worden gewijzigd. Deze reageren dan niet alleen automatisch bij brand, maar ook bij storingen zoals busonderbrekingen.

Persbericht: "Eenvoudige scenariosturing voor brandkleppen" (21 juli 2016)